tiffany-shedd-20180723.jpg

Tiffany Shedd
Tiffany Shedd.
Jackie Hai/KJZZ